Skip to main content

Machinekeuring

Jos Dekkers Service heeft de kennis en apparatuur om uw machinepark en handgereedschapen te keuren. Dit wordt gedaan aan de hand van de Machine Richtlijn, Arbeidsmiddelen Richtlijn, Arbo NEN 3140 testen en een stukje risico beoordeling.

Bij de machinekeuring worden de volgende aspecten behandeld:  visuele controle, controle door meting, elektrische gevaren. De keuring wordt vastgelegd in een rapportage. Jos Dekkers voorziet u daarnaast van een vrijblijvend advies voor eventuele aanpassingen.

Visuele controle

Bij visuele controle van machines wordt nagegaan of de aansluitleidingen, de uitwendige onderdelen, het omhulsel en de mechanische bedieningsorganen geen gebreken vertonen. Hierbij wordt er ook gekeken naar de bereikbaarheid en identificatie van de elektrische bedieningsorganen. Uiteraard wordt er nagegaan of veiligheidsmiddelen op de machine aanwezig zijn en functioneren.

Controle door meting

Bij de controle door meting wordt een isolatie-weerstand-meting uitgevoerd tussen de actieve delen in de vast aangesloten buigzame aansluitleidingen en de uitwendige metalen delen bij machines. De metingen worden uitgevoerd met een gekalibreerde testcomputer.

Elektrische gevaren

Bij de controle naar elektrische gevaren wordt er gekeken of elektrische componenten in en op de machine geen defecte vertonen en functioneren. De functie van de noodstop voorziening krijgt hierbij extra aandacht.

Rapportage

De rapportage van de keuring wordt vastgelegd in een rapportage per machine. In deze rapportage wordt de machine op type, serie nr. en op een eventueel merkteken van de klant vermeldt. Indien de machine is goedgekeurd, wordt de machine voorzien van een goedkeuringssticker. Machines die niet worden goedgekeurd hebben in hun rapportage een advies tot reparatie of aanpassing.

Advies of aanpassing(en)

Een advies of uit te voeren aanpassing(en) aan de machine is verblijvend. De klant kan deze aanpassingen zelf uitvoeren of Jos Dekkers Service kan hier een passende offerte voor uitbrengen. De klant staat natuurlijk vrij om offertes en/of opdrachten anders dan Jos Dekkers Service uit te laten voeren. Als de aanpassing(en) zijn uitgevoerd door Jos Dekkers Service wordt er alsnog een goedkeuringssticker aangebracht. Indien deze zijn uitgevoerd door de klant of derde moet deze aanpassing gecontroleerd worden alvorens een goedkeuringssticker kan worden aangebracht.